Podziękuj Jezusowi i przytul się do Niego

Bez kategorii |

W Encyklice Eclesia de Eucharystia Jan Paweł II napisał:

Eucharystia to Ofiara Krzyża, która trwa na wieki. Dar Jezusa, Dar samego siebie, Dar dzieła zbawienia. Pamiątka Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Uobecnienie naszego Odkupienia.

Eucharystia to wielka tajemnica miłosierdzia. To miłość, aż do końca, miłość, która nie zna miary.To też pamiątka ofiarna, w której przedłuża się ofiara Krzyża, święta uczta Komunii w Ciele i Krwi Pana. Ofiara wciąż tego samego Baranka – Żertwa, która nigdy się nie wyczerpie.
Na Ołtarzu dopełnia się Dar z Golgoty, Dar dla Ojca, Dar dla nas, dla całej ludzkości. Dar nowego Życia nieśmiertelnego w zmartwychwstaniu.

Eucharystia – czytamy dalej w dokumencie papieskim, to składanie Bogu Boskiej żertwy ofiarnej, a wraz z Nią samych siebie. W czasie Mszy świętej dokonuje się wewnętrzne zjednoczenie wierzących z Chrystusem przez Komunię, nas, którzy oczekujemy przyjścia Jezusa Chrystusa w chwale.
Eucharystia to uczta, na której Chrystus ofiaruje siebie jako pokarm życia. Przedsmak życia wiecznego na ziemi. Gwarancja zmartwychwstania ciał.

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54)

Eucharystia to nasze uczestnictwo w liturgii niebieskiej, jedność wiernych, którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie.
Jest ONA bramą do nieba.

EUCHARYSTIA – SERCE ŚWIATA ! Chleb łamany za życie świata. To Miłość wiecznie stwarzająca świat.

Kościół żyje dzięki Eucharystii – Jezus mówi:

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20