Dzień Świętości Życia – 25 marzec Uroczystość Zwiastowania Pańskiego


DUCHOWA  ADOPCJA   –  Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania
Co to jest duchowa adopcja? – Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo ) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? – Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).
Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? – Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
Jak zrodziła się duchowa adopcja? Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
Jakie są owoce duchowej adopcji? – Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
Kto może podejmować duchową adopcję. – Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
Ile razy można podjąć duchową adopcję? – Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia? – Tak.
Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? – Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko? – Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy? – Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę? – Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas? – Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych? – Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio, internet ? Tak.
Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana? – Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie w domu.
Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach – chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? – Tak. Mogą podejmować prywatnie.
W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie? – Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji? – Pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją, – uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele, – skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.
 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Zachęcam do podjęcia duchowo w domu, deklaracje są w kościele,  Uroczyste przyrzeczenie – w domu o godz.18.00

  • 25 marca – Uroczystość Zwiastowania,  Pańskiego

 
Czym jest Duchowa Adopcja:– modlitwą w obronie poczętego życia – osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu – pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji
Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………….. w Święto / Uroczystość ……………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: – odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego – codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca – przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ………………..
Modlitwa codzienna Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014